25 Wǒ zhǔ búyào lǐ zhè huaì rén ná bā , tāde xìngqíng yǔ tāde míng xiāngchèn . tā míng jiào ná bā ( jiù shì yú wán de yìsi ) , tā wéirén guǒrán yú wán . dàn wǒ zhǔ suǒ dǎfa de púrén , bìnǚ bìng méiyǒu kànjian .