Sāmǔĕrjìshàng 26:17

17 Sǎoluó tīng chū shì Dàwèi de shēngyīn , jiù shuō , wǒ ér Dàwèi , zhè shì nǐde shēngyīn ma . Dàwèi shuō , zhǔ wǒde wáng a , shì wǒde shēngyīn .