1 Dàwèi xīnli shuō , bì yǒu yī rì wǒ sǐ zaì Sǎoluó shǒu lǐ , bù rú taó bēn Fēilìshì dì qù . Sǎoluó jiàn wǒ bú zaì Yǐsèliè de jìng neì , jiù bì jué wàng , bú zaì xún suǒ wǒ . zhèyàng wǒ kĕyǐ tuōlí tāde shǒu .