Sāmǔĕrjìshàng 29:4

4 Fēilìshì rén de shǒulǐng xiàng yà jí fānù , duì tā shuō , nǐ yào jiào zhè rén huí nǐ suǒ ānzhì tāde dìfang , bùkĕ jiào tā tóng wǒmen chū zhàn , kǒngpà tā zaì zhèn shàng fǎn wèi wǒmen de dírén . tā yòng shénme yǔ tā zhǔrén fù hé ne . qǐbù shì yòng wǒmen zhèxie rén de shǒu jí ma