Sāmǔĕrjìshàng 29:6

6 Yà jí jiào Dàwèi lái , duì tā shuō , wǒ zhǐ zhe yǒngshēng de Yēhéhuá qǐshì , nǐ shì zhèngzhí rén . nǐ suí wǒ zaì jūn zhōng chūrù , wǒ kàn nǐ shén hǎo . zì cóng nǐ tóu bēn wǒ dào rújīn , wǒ wèicéng jiàn nǐ yǒu shénme guō shī . zhǐshì zhòng shǒulǐng bù xǐyuè nǐ .