Sāmǔĕrjìshàng 5:7

7 Yà shí tū rén jiàn zhè guāngjǐng , jiù shuō , Yǐsèliè shén de yuē guì bùkĕ liú zaì wǒmen zhèlǐ , yīnwei tāde shǒu chóngchóng jiā zaì wǒmen hé wǒmen shén dà gún de shēnshang .