Sāmǔĕrjìshàng 5:6

6 Yēhéhuá de shǒu chóngchóng jiā zaì Yàshítū rénshēn shàng , baìhuaì tāmen , shǐ tāmen shēng zhì chuāng . Yàshítū hé Yàshítū de sì jìng dōu shì rúcǐ .