Sāmǔĕrjìshàng 6:15

15 Lìwèi rén jiāng Yēhéhuá de yuē guì hé zhuāng jīn wù de xiá zǐ ná xià lái , fàng zaì dà pánshí shàng . dāng rì Bǎishìmaì rén jiāng Fánjì hépíng ān jì xiàn gĕi Yēhéhuá .