22 Yēhéhuá duì Sǎmǔĕr shuō , nǐ zhǐguǎn yīcóng tāmende huà , wèi tāmen lì wáng . Sǎmǔĕr duì Yǐsèliè rén shuō , nǐmen gè guī gè chéng qù ba .