Sāmǔĕrjìshàng 9:19

19 Sǎmǔĕr huídá shuō , wǒ jiù shì xiān jiàn . nǐ zaì wǒ qiánmian shàng qiū tán qù , yīnwei nǐmen jīnrì bì yǔ wǒ tóng xí . míngrì zǎochen wǒ sòng nǐ qù , jiāng nǐ xīnli de shì dōu gàosu nǐ .