19 Shǔ Hādà dǐ xiè de zhū wáng jiàn zìjǐ beì Yǐsèliè rén dá baì , jiù yǔ Yǐsèliè rén héhǎo , guī fú tāmen . yúshì Yàlán rén bù gǎn zaì bāngzhu Yàmén rén le .