28 Yē Shālóng fēnfu púrén shuō , nǐmen zhùyì , kàn àn nèn yǐn jiǔ chàng kuaì de shíhou , wǒ duì nǐmen shuō shā àn nèn , nǐmen biàn shā tā , búyào jùpà . zhè bú shì wǒ fēnfu nǐmen de ma . nǐmen zhǐguǎn zhuàng dǎn fèn yǒng .