14 Wǒmen dōu shì bì sǐ de , rútóng shuǐ pō zaì dì shàng , bùnéng shōu huí . shén bìng bù duó qǔ rén de xìngméng , nǎi shè fǎ shǐ taó wáng de rén bù zhì chéngwéi gǎn chū , huí bù lái de .