29 Wáng wèn shuō , shàonián rén Yēshālóng píngān bù píngān . yà xī mǎ sī huídá shuō , Yuēyē dǎfa wáng de púrén , nàshí púrén tīngjian zhòng mín dàshēng xuān huá , què bù zhīdào shì shénme shì .