Shēnméngjì 1:41

41 Nàshí , nǐmen huídá wǒ shuō , wǒmen de zuì le Yēhéhuá , qíngyuàn zhào Yēhéhuá wǒmen shén yīqiè suǒ fēnfu de shàng qù zhēng zhàn . yúshì nǐmen gèrén daì zhe bīngqì , zhēng xiān shàng shān dì qù le .