48 Suǒyǐ nǐ bì zaì jīè , gàn kĕ , chìlù , quē fá zhī zhōng shìfèng Yēhéhuá suǒ dǎfa lái gōngjī nǐde chóudí . tā bì bǎ tiĕ è jiā zaì nǐde jǐngxiàng shàng , zhídào jiāng nǐ mièjué .