16 De dì hé qízhōng suǒ chōngmǎn de bǎowù , bìng zhù jīngjí zhōng shàng zhǔ de xǐyuè . yuàn zhèxie fú dōu guīyú Yūesè de tóu shàng , guīyú nà yǔ dìxiōng jiǒng bié zhī rén de dǐng shàng .