10 Nǐ zaì Héliè shān zhàn zaì Yēhéhuá nǐ shén miànqián de nà rì , Yēhéhuá duì wǒ shuō , nǐ wéi wǒ zhāo jù bǎixìng , wǒ yào jiào tāmen tīngjian wǒde huà , shǐ tāmen cún huó zaì shì de rìzi , kĕyǐ xuéxí jìngwèi wǒ , yòu kĕyǐ jiàoxun érnǚ zhèyàng xíng .