Shēnméngjì 4:25

25 Nǐmen zaì nà dì zhù jiǔ le , shēng zǐ shēng sūn , jiù diāokè ǒuxiàng , fǎngfú shénme xíngxiàng , baìhuaì zìjǐ , xíng Yēhéhuá nǐ shén yǎn zhōng kàn wéi è de shì , rĕ tā fānù .