5 Nǐ shǐ wǒde nián rì , zhǎi rú shǒuzhǎng . wǒ yìshēng de nián shù , zaì nǐ miànqián , rútóng wú yǒu . gèrén zuì wĕntuǒ de shíhou , zhēn shì quán rán xū huàn . ( xì lā )