1 ( Yǐdōng rén duō yì lái gàosu Sǎoluó shuō , Dàwèi dào le yà xī mǐ lè jiā . nàshí , Dàwèi zuò zhè xùn huì shī jiāo yǔ líng zhǎng ) yǒng shì men a , nǐ wèihé yǐ zuò è zì kuā . shén de cíaì shì cháng cún de .