Shìshījì 15:1

1 Guō le xiē rìzi , dào gē maìzi de shíhou , Cānsūn daì zhe yī zhǐ shānyánggāo qù kàn tāde qī , shuō , wǒ yào jìn neì shì jiàn wǒde qī . tā yuèfù bùróng tā jìn qù ,