Shìshījì 16:12

12 Dà lì là jiù yòng xīn shéng kúnbǎng tā . duì tā shuō , Cānsūn nǎ . Fēilìshì rén ná nǐ lái le . yǒu rén yùxiān máifu zaì neì shì lǐ . Cānsūn jiāng bì shàng de shéng zhēng duàn le , rú zhēng duàn yī tiaó xiàn yíyàng .