Shìshījì 16:9

9 Yǒu rén yùxiān máifu zaì fùrén de neì shì lǐ . fùrén shuō , Cānsūn nǎ . Fēilìshì rén ná nǐ lái le . Cānsūn jiù zhēng duàn shéngzi , rú zhēng duàn jīng huǒ de má xiàn yìbān . zhèyàng , tā lì qì de gēn yóu rén háishì bù zhīdào .