18 Tā huídá shuō , wǒmen cóng Yóudà de Bólìhéng lái , yào wǎng Yǐfǎlián shān dì nàbiān qù . wǒ yuán shì nàli de rén , dào guō Yóudà de Bólìhéng , xiànzaì wǒ wǎng Yēhéhuá de diàn qù , zaì zhèlǐ wú rén jiē wǒ jìn tāde jiā .