Shìshījì 19:23

23 Nà fáng zhǔ chūlai duì tāmen shuō , dìxiōng men nǎ , búyào zhèyàng zuò è . zhè rén jìrán jìn le wǒde jiā , nǐmen jiù búyào xíng zhè chǒu shì .