Shìshījì 19:8

8 Dào dì wǔ tiān , tā qīngzǎo qǐlai yào zǒu , nǚzi de fùqin shuō , qǐng nǐ chī diǎn fàn , jiā tiān xīn lì , dĕng dào rìtou piān xī zaì zǒu . yúshì èr rén yītóng chī fàn .