16 Zaì zhòng jūn zhī zhōng yǒu jiǎnxuǎn de qī bǎi jīng bīng , dōu shì zuǒshǒu biàn lì de , néng yòng jī xián shuǎi shí dá rén , haó fā bù chāi .