Shìshījì 4:14

14 Dǐbōlā duì Bālā shuō , nǐ qǐlai , jīnrì jiù shì Yēhéhuá jiāng Xīxīlā jiāo zaì nǐ shǒu de rìzi . Yēhéhuá qǐbù zaì nǐ qiántou xíng ma . yúshì Bālā xià le tā pō shān , gēnsuí tā yǒu yī wàn rén .