Shìshījì 4:16

16 Bālā zhuīgǎn chēliàng , jūnduì , zhídào waìbāngrén de xià luó shè . Xīxīlā de quán jūn dōu dǎo zaì dāo xià , méiyǒu liú xià yī rén .