1 Yǐfǎlián rén duì Jīdiàn shuō , nǐ qù yǔ Mǐdiàn rén zhēng zhàn , méiyǒu zhāo wǒmen tóng qù , wèishénme zhèyàng dāi wǒmen ne . tāmen jiù yǔ Jīdiàn dàdà de zhēng chǎo .