Shìshījì 8:3

3 Shén yǐ jiāng Mǐdiàn rén de liǎng gè shǒulǐng éLìhé xī yī bǎi jiāo zaì nǐmen shǒu zhōng . wǒ suǒ xíng de qǐnéng bǐ nǐmen suǒ xíng de ne . Jīdiàn shuō le zhè huà , Yǐfǎlián rén de nùqì jiù xiāo le .