Shìshījì 8:26

26 Jīdiàn suǒ yào chūlai de jīn ĕr huán zhòng yī qiā qī bǎi Shĕkèlè jīnzi . cǐ waì hái yǒu Mǐdiàn wáng suǒ daì de yuè huán , ĕr zhuì , hé suǒ chuān de zǐse yīfu , bìng luòtuo xiàng shàng de jīn liànzi .