30 Gē ní liú shuō , qián sì tiān zhège shíhou , wǒ zaì jiā zhòng shǒu zhe shēnchū de dǎogào , hūrán yǒu yī gèrén , chuān zhe guāngmíng de yīshang , zhàn zaì wǒ miànqián ,