33 Yǒu rén bǎ yà lì shān dà cóng zhòngrén zhōng daì chūlai , Yóutaìrén tuī tā wǎng qián , yà lì shān dà jiù bǎi shǒu , yào xiàng bǎixìng fēnsù .