40 Bǐdé jiào tāmen dōu chū qù , jiù guì xià dǎogào , zhuǎn shēn duì zhe sǐ rén shuō , dà bǐ dà , qǐlai , tā jiù zhēng kāi yǎnjing , jiàn le Bǐdé , biàn zuò qǐlai .