15 Yīn wǒmen de Dàjìsī , bìng fēi bùnéng tǐxù wǒmen de ruǎnfuò . tā yĕ céng fán shì shòu guo shìtan , yǔ wǒmen yíyàng . zhǐshì tā méiyǒu fàn zuì .