3 Dàn wǒmen yǐjing xiāngxìn de rén , déyǐ jìnrù nà ānxī , zhèng rú shén suǒ shuō , wǒ zaì nù zhōng qǐshì shuō , tāmen duàn bùkĕ jìnrù wǒde ānxī . qíshí zàowù zhī gōng , cóng chuàngshì yǐlái yǐjing chéngquán le .