13 Yóudà a , nǐ shén de shùmù yǔ nǐ chéng de shùmù xiāng dĕng . nǐ wèi nà kĕchǐ de bā lì suǒ zhú shāoxiāng de tán yĕ yǔ Yēlùsǎlĕng jiēdào de shùmù xiāng dĕng .