10 Zhè è mín bù kĕn tīng wǒde huà , àn zìjǐ wán gĕng de xīn ér xíng , suícóng bié shén , shìfèng jìngbaì , tāmen yĕ bì xiàng zhè yàodaì biàn wèi wúyòng .