12 Tāmen jìnshí de shíhou , wǒ bù tīng tāmende hū qiú . tāmen xiàn Fánjì hé sù zhaì , wǒ yĕ bù yuènà . wǒ què yào yòng dāo jiàn , jīhuāng , wēnyì mièjué tāmen .