14 Yēhéhuá duì wǒ shuō , nàxiē xiānzhī tuō wǒde míng shuō jiǎ yùyán , wǒ bìng méiyǒu dǎfa tāmen , méiyǒu fēnfu tāmen , yĕ méiyǒu duì tāmen shuōhuà . tāmen xiàng nǐmen yùyán de , nǎi shì xūjiǎ de yìxiàng hé zhān bo , bìng xū wú de shì , yǐjí bĕn xīn de guǐzhà .