9 Shēng guo qī zǐ de fùrén lì shuāi qì jué . shàng zaì báizhòu , rìtou hū luō . tā bào kuì méng xiū . qíyú de rén , wǒ bì zaì tāmen dírén gēnqián , jiāo yǔ dāo jiàn . zhè shì Yēhéhuá shuō de .