5 Yēhéhuá rúcǐ shuō , búyào jìnrù sāng jiā , búyào qù āikū , yĕ búyào wèi tāmen bēi shāng , yīn wǒ yǐ jiāng wǒde píngān , cíaì , liánmǐn cóng zhè bǎixìng duó qù le . zhè shì Yēhéhuá shuō de .