19 Yēhéhuá duì wǒ rúcǐ shuō , nǐ qù zhàn zaì píng mín de ménkǒu , jiù shì Yóudà jūnwáng chūrù de mén , yòu zhàn zaì Yēlùsǎlĕng de gĕ ménkǒu ,