7 Yēhéhuá a , nǐ céng quàndǎo wǒ , wǒ yĕ tīng le nǐde quàndǎo . nǐ bǐ wǒ yǒulì liáng , qiĕ shēng le wǒ . wǒ zhōng rì chéngwéi xiàohua , rénrén dōu xìnòng wǒ .