8 Wǒ mĕi fùng jiǎnglùn de shíhou , jiù fāchū āi shēng , wǒ hǎnjiào shuō , yǒu qiángbào hé huǐmiè . yīnwei Yēhéhuá de huà zhōng rì chéng le wǒde língrǔ , jī cī .