9 Wǒ ruò shuō , wǒ bú zaì tí Yēhéhuá , yĕ bú zaì fèng tāde míng jiǎnglùn , wǒ biàn xīnli juéde sìhu yǒu shāo zhe de huǒ bì sè zaì wǒ gǔ zhōng , wǒ jiù Hán rĕn bù zhù , bùnéng zì jīn .