4 Nǐmen ruò rènzhēn xíng zhè shì , jiù bì yǒu zuò Dàwèi bǎozuò de jūnwáng hé tāde chénpú bǎixìng , huò zuò chē huò qí mǎ , cóng zhè chéng de gè mén jìnrù .