6 Yēhéhuá lún dào Yóudà wáng de jiā rúcǐ shuō , wǒ kàn nǐ rú Jīliè , rú Lìbānèn dǐng . ránér , wǒ bì shǐ nǐ biàn wèi kuàngyĕ , wèi wú rén jūzhù de chéngyì .